Op deze pagina worden (samenwerkings)projecten van de VOV beschreven. De pagina is tweetalig ten behoeve van onze buitenlandse projectpartners.
On this page (collaborative) projects of the VOV are described. The page is bilingual for the benefit of our foreign project partners.

Project Her-introductie van de zomerschroef orchis (Spiranthes aestivalis) in Nederland
Project Re-introduction of the Summer Lady’s-tresses (Spiranthes aestivalis) in The Netherlands

Achtergrond:

In 1873 werd Spiranthes aestivalis voor het eerst in Nederland ontdekt. Tot 1936 werd de plant gevonden in vochtige oligotrofe habitats in het zuiden van het land. In totaal werden 13 locaties geïdentificeerd. S. aestivalis verdween in 1936 door ontwatering en overbemesting. Enkele van de oorspronkelijke leefgebieden zijn de afgelopen tijd sterk verbeterd door effectief natuurbeheer en worden weer geschikt geacht voor S. aestivalis. Het is onwaarschijnlijk dat S. aestivalis vanzelf terugkeert, dus herintroductie zal onvermijdelijk zijn. De dichtstbijzijnde locaties waar geschikt zaad verkregen kan worden liggen in Nomandie (Lessay) en in Pays de la Loire (La Flèche).

Projectplannen


Resultaten (in januari 2022):

Eind augustus 2021 is zaad verzameld en inmiddels zijn honderden zaailingen verkregen. Symbiotisch gekweekte zaailingen zullen voor de zomer van 2022 in potten uitgeplant worden, de asymbiotisch gekweekte zaailingen in 2023.
Zie voor details het voortgangsrapport #1:

Betrokken Organisaties:

 • WEO (Werkgroep Europese orchideeën/KNNV. NL);
 • Levend Archief (opzetten, onderhouden én gebruiken van een Nationale Zadencollectie. NL);
 • Naturalis Biodiversity Center, Leiden (NL);
 • Radboud Universiteit, Nijmegen (NL);
 • VOV (Vereniging Orchideeën Vermeerdering, NL);
 • CBNBrest;
 • DREAL Normandie; DREAL des Pays de la Loire;
 • Lessay, Commune de La Feuille (Manche, France);
 • La Flèche, Commune de la Flèche (Sarthe. France)
 • Gemeente Eindhoven (NL);
 • Science4Nature (NL)

Background:

In 1873 Spiranthes aestivalis was discovered in The Netherlands for the first time. Until 1936 is was found in damp oligotrophic habitats in the Southern part of the country. In total 13 sites were identified. S. aestivalis disappeared in 1936 due to dewatering and overfertilisation. In recent times some of the original habitats have strongly been improved by effective nature management and are considered suitable again for S. aestivalis.
It is unlikely that S. aestivalis will return by itself, so re-introduction will be indispensable. The nearest locations where suitable seed cn be obtained are in Nomandie (Lessay) and in Pays de la Loire (La Flèche).

Project Plans:


Results (per january 2022):

Seeds were collected at the end of August 2021 and several hundreds of seedlings have been obtained. Symbiotically grown seedlings will be potted before the summer of 2022, asymbiotically grown seedlings in 2023.
See for details the Project Report #1:

Organisations involved in the project are:

 • WEO (Dutch Society European Orchids, NL);
 • Levend Archief (Dutch organisation for the preservation of plant seeds. NL);
 • Naturalis Biodiversity Center, Leiden (NL);
 • Radboud University, Nijmegen (NL);
 • VOV (Dutch Society Propagation of Orchids, NL);
 • CBNBrest;
 • DREAL Normandie; DREAL des Pays de la Loire;
 • Lessay, Commune de La Feuille (Manche, France);
 • La Flèche, Commune de la Flèche (Sarthe. France)
 • Gemeente Eindhoven (NL);
 • Science4Nature (NL)